<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5760949151781247124\x26blogName\x3d%E2%99%A5+Bella+Jeffry+%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://babyy-turnmyselfaround.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://babyy-turnmyselfaround.blogspot.com/\x26vt\x3d7053441675492928742', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Today My Life Begin
One Two
Doa Akhir Tahun

Doa akhir thun . Dgan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang . Sgala pujian bagi Allah , Tuhan Pentadbir seluruh alam . Smoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera atas junjungan kami Nabi Muhamad s.a.w serta keluarga dan sahabat2 baginda . Ya Allah Ya Tuhan kami , perkara perkara yng telah kami lakukan daripada perbuatan perbuatan yng Engkau larang dlam thun ini maka kami blum bertaubat daripadanya padahal Engkau tiada meredhai dan Engkau memang tiada lupakanya (Tuhan tidak bersifat pelupa) dan Engkau berlembut tiada mengazabkan kami malah memberi peluang supaya kami bertaubat selpas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu . Maka kami sekalian memohon keampunan Mu Ya Allah , ampunlah kami dan mana mana perbuatan yng telah kami lakukan sepanjang thun ini yang Engkau redhai dan yng telah Engkau janjikan ganjaran pahalanya . Maka kami mohon diperkenankan akan perbuatan amal baik yng telah kami lakukan itu dan Engkau tidak menghampakan harapan kami .